דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת מרכז הפועל התאגדות לספורט במקומות העבודה - לאירועי הספורטיאדה

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת מרכז הפועל התאגדות לספורט במקומות העבודה - לאירועי הספורטיאדה בהשתתפות חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29)  לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתה של רכזת תרבות ואירועים בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: השתתפות חברת נמל אשדוד באירועי הספורט.
  3. משך ההתקשרות הינה למשך אירועי הספורט, בחודשים אוקטובר דצמבר – 2017.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590950 לא יאוחר מיום 17.08.28 שעה 12:00.​