דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת תים תוכנה בע"מ (מס' ח.פ. 520039355) למתן שירותי תחזוקת תוכנת אוטוקאד אלקטריקל ומכניקל, עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת תים תוכנה בע"מ למתן שירותי תחזוקת תוכנת אוטוקאד אלקטריקל ומכניקל, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת תוכנת אוטוקאד אלקטריקל ומכניקל.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 25.4.2017 שעה 12:00.

מצ"ב:

חוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב

אישור היצרן לגבי היות חברת תים תוכנה, נציגתו היחידה של היצרן בארץ