דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת טוטם פלוס לצורך רכישת מיכל גז אציל עבור מערכת TOTEM עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993(להלן: "התקנות"), חברת - הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת טוטם פלוס בהסכם לרכש מיכל גז אציל עבור מערכת TOTEM בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת מיכל גז אציל עבור מערכת TOTEM.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל אורית כהן, מתאמת התקשרויות , בפקס מס': 08-8590950, לא יאוחר מיום 26/07/2016 שעה 12:00.