דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת TRIPMARE SpA- ספק יחיד לקבלת שירותי חכירת גוררת עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם TRIPMARE SpA לקבלת שירותי חכירת גוררת, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לתפעול, ים ומסופים של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: קבלת שירותי חכירת גוררת בשיטת הנעה וויטשניידר בעלת כוח דחף 70 טון BP.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום16.8.2017 שעה 12:00.