דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת - VAHLE ספק יחיד לרכש חלקי חילוף למערכות פיסטון ומערכות איסוף כבל מתח גבוה במנופים ואביזרים לפסי צבירה מתוצרתה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")


1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת VAHLE לרכש חלקי חילוף למערכות פיסטון ומערכות איסוף כבל מתח גבוה במנופים ואביזרים לפסי צבירה מתוצרתה, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות נמלי של חברת הנמל המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף למערכות פיסטון ומערכות איסוף כבל מתח גבוה במנופים ואביזרים לפסי צבירה מתוצרת חברת VAHLE לתקופה החל מ-01.04.2017 ועד 31.12.2019.

3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 3.5.2017 שעה 12:00.​