דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "תחנת שרות אסדות אשדוד בע"מ" - ספק יחיד - לצורך ביצוע ביקורת וריענון לאסדות ההצלה של גוררות הנמל מתוצרת חברת Viking עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "תחנת שרות אסדות אשדוד בע"מ" , לצורך ביצוע ביקורת וריענון לאסדות ההצלה של גוררות הנמל מתוצרת חברת Viking, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מכונאי ראשי-מחלקת ים של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע ביקורת וריענון לאסדות ההצלה של גוררות הנמל מתוצרת חברת Viking ע"י חברת "תחנת שרות אסדות אשדוד בע"מ" למשך 3 שנים.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111905 לא יאוחר מיום 09.07.2017 שעה 12:00.