דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת וויט טורבו ישראל בע"מ לאספקת חלקי חילוף ועבודת טכנאים לצורך שיפוץ מערכת VSP במסגרת הספנת הגוררת שמשון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת וויט טורבו ישראל בע"מ בהסכם לאספקת חלקי חילוף ועבודת טכנאים לצורך שיפוץ מערכת VSP, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, כספק יחיד לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מכונאי ראשי, ובהצהרת הבלעדיות של הספק וויט טורבו ישראל , ומכתב היצרן Voith Turbo Gmbh & Co.KG , המצ"ב.

2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף ועבודת טכנאים לצורך שיפוץ מערכת VSP .
 
3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל גב' אושרית עזרן, מתאמת התקשרויות, בפקס מס': 08-6111733 , לא יאוחר מיום 5/5/2017 שעה 12:00.