דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת וויט (VOITH)טורבו ישראל בע"מ לרכש חלקי חילוף לגוררות מחלקת ים, בשיטת הנעה וויטשניידר מתוצרת חברת VOITH TURBO העולמית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת וויט (VOITH)טורבו ישראל בע"מ לרכש חלקי חילוף לגוררות מחלקת ים, בשיטת הנעה וויטשניידר, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מכונאי ראשי מחלקת ים של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: חלקי חילוף לגוררות מחלקת ים, בשיטת הנעה וויטשניידר מתוצרת חברת VOITH TURBO העולמית בגוררות מחלקת ים בחברת הנמל לתקופה של 3 שנים החל מ-1.1.2017 ועד 31.12.19.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111905 לא יאוחר מיום 10.01.2017 שעה 12:00.