דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת "יפעת מידע תקשורתי " ספק יחיד - לביצוע ניטור מדיה ומחקר תדמית כמותי ואיכותני עבור חברת נמל אשדוד בע"מ - (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת "יפעת מידע תקשורתי " לביצוע ניטור מדיה ומחקר תדמית כמותי ואיכותני, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של סמנכ"ל לתקשורת תאגידית של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע ניטור מדיה ומחקר תדמית כמותי ואיכותני.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' וקנין אסטל מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-6111719 או במייל [email protected] לא יאוחר מיום 12.04.2018 שעה 12:00.