דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת ציוד בע"מ כספק יחיד לתיקון נזק במלגזה למכולות ריקות מס' 820

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת ציוד בע"מ כספק יחיד לתיקון נזק במלגזה למכולות ריקות מס' 820, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים
    בחוות דעתו של מ"מ סמנכ"ל לוגיסטיקה והנדסה בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תיקון נזק במלגזה למכולות ריקות מס' 820.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות למר אריאל אברהמי, מתאם התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8590006 לא יאוחר מיום 19.1.2017 שעה 12:00.