דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ לתחזוקת מערכת שליטה ובקרה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם מר מערכות אבטחה ותקשורת בע"מ בהסכם לתחזוקת מערכת שליטה ובקרה , בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, כספק יחיד לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מר' ברנרד בו ישי, מנב"ט חברת הנמל - המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מערכת שליטה ובקרה. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות בכתב אל אורית כהן, מתאמת התקשרויות , במייל: [email protected] , לא יאוחר מיום 2018/5/12 שעה 12:00.