דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' נ.א. 335-09 ציוד גרוט

  רשימת פריטים למכרז

Click for Arabic

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מעוניינת לקיים מכרז פומבי למכירת ציוד גרוט מס' נ.א. 335-09 בהתאם לרשימת הטובין המפורטת המצורפת למסמכי המכרז.

רשימת הטובין מפורסמת באתר האינטרנט, במחסן סב"נים 202 בחברת הנמל וכן בשער 3 של נמל אשדוד.

 1.  סיור מציעים:

את הטובין ניתן לראות במחסן 202 בנמל אשדוד , במועדים הבאים: 7/7/09, 9/7/09 , 12/7/09, 14/7/09 בין השעות 08:00-13:00. ההשתתפות בסיור אינה חובה.

2. המציע יצרף להצעה מטעמו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מסויגת, או המחאה בנקאית    

ע"ש חב' נמל אשדוד בע"מ להבטחת קיום הצעתו במכרז, בסך 10% מערך סך הצעתו הכספית. תנאי זה הינו תנאי הכרחי להשתתפות במכרז. מציע אשר לא יעמוד בתנאי זה- הצעתו תיפסל.

 3.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 40 ₪ (כולל מע"מ) בשער 3 של נמל אשדוד. תשלום זה לא יוחזר.

 4. מועד אחרון למסירת הצעות:

יום ג' בתאריך 21/7/09,  בשעה 14:00.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, המצויה בשער 3 בנמל אשדוד.

 5.  לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות לאחראי מחסן סב"נים 202,  מרקו בוחבוט (להלן:"האחראי") בטל': 08-8517203/262 ,פקס: 08-8517811 .

 6. הואיל ויתכנו שינויים ברשימת הטובין או במהות הפריטים המפורטים בה, באחריות המציע לעקוב אחר שינויים והודעות לגבי המכרז הנ"ל באתר האינטרנט של חברת הנמל, או טלפונית מול האחראי, טרם הגשת הצעתו למכרז.

7. עובדי חב' נמל אשדוד בע"מ ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה אינם רשאים להשתתף במכרז זה.

 8. חברת הנמל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, חברת הנמל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעות המציעים, חלקן או כולן, לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש למכירת הטובין.

9. למען הסר ספק יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין תוכן מודעה זו לתוכן מסמכי המכרז, יגבר תוכנם של האחרונים.

10. מע"מ ישולם ע"י הזוכה בנוסף לסכום המוצע על ידו.

11. מובהר כי לא תתקבל הצעה לחלק מיחידות הטובין המפורטים בסעיף אחד. יש להציע הצעה לסך היחידות הרשומות בפריט.