דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות בפטור ממכרז עם איגוד ערים אזור אשקלון שירותי כבאות לצורך שכירת כבאית עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

 1. בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת על הרחבת ההתקשרות עם איגוד ערים אזור אשקלון שירותי כבאות   לצורך שכירת כבאית בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (4) (ב) (3) לתקנות, הואיל ומדובר בהתקשרות בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונית ומאחר וקיימות בעניין נסיבות מיוחדות לפיהן הרחבת ההתקשרות נדרשת.
 2. עיקרי ההתקשרות
  2.1 ועדת היועצים המליצה למנכ"ל חברת הנמל לאשר את הפטור ביום 27.8.09 והמנכ"ל אישר זאת ביום 8.9.09.
  2.2 ההיקף הכספי של ההתקשרות עומד על 58,300 ₪ לשנה.
  2.3 תקופת ההתקשרות:מיום 12.8.2008 ועד ליום 11.8.2010.
  2.4 מדובר בהרחבת התקשרות לצורך שכירת כבאית עד לרכישת רכב חירום לחברת הנמל, במסגרת הליך המכרז אשר מצוי בשלבי עבודה מתקדמים.
  2.5 שירותי כבאות איגוד ערים אזור אשקלון - מהווים את הגוף המוסמך היחידי להשכרת כבאיות, אשר נותנים מענה לאזור אשקלון.