דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/מנ/2593 למתן שירותי הסעות עובדים מנמל אשדוד ליעדים שונים ובחזרה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, ועל פי סמכותה של ועדת  המכרזים בהתאם לקבוע בטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי 16/מנ/2593 שירותי הסעות עובדים מנמל אשדוד ליעדים שונים ובחזרה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע מוני סיטון בע"מ, אשר המחיר הכולל של הצעתו הינו 2,379,522.55​ ש"ח.