דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15/מנ/2612 למתן שירותי פיקוח וביקורות מזון במזנונים ומסעדות הנמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 15/מנ/2612   למתן שירותי פיקוח וביקורות מזון במזנונים ומסעדות הנמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע אבישר חומרים מתוחכמים בע"מ  אשר הצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר של 95 ובמחיר הצעה של 243,840 ₪ לשנה.​