דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/רכ/2637

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לקבוע בטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי ,במכרז פומבי מס' 16/רכ/2637 מכרז מסגרת לאספקת מזגנים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, הספקים אשר זכו להיכלל ברשימת ספקי המסגרת למכרז הנדון, הינם:
    א. חשמל קור פ.ז. בע"מ
    ב. טורנדו מוצרי צריכה בע"מ
    ג. תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ
  2. חברת הנמל תערוך תיחורים מעת לעת ע"פ הצורך.