דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי 2646/מח/16 למתן שרותי ניהול בסיסי נתונים אורקל ו SQL (כולל שירותי DBA תשתיתיים ואפליקטיביים) לחברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לקבוע בטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי 16/מח/2646 למתן שרותי ניהול בסיסי נתונים אורקל ו SQL (כולל שירותי DBA
תשתיתיים ואפליקטיביים) עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע נאיה פ.א.טכנולוגיות בע"מ אשר המחיר הכולל של הצעתו הינו 443,800 ש"ח.​