דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/ים/ 2649 איסוף, פינוי וטיפול בשפכים סניטריים מגוררות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.

בהתאם לתקנה 21(ד) ו 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/ים/2649 איסוף, פינוי וטיפול בשפכים סניטריים מגוררות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ זכה המציע "ד.ש. מתן שירותים בע"מ", במחיר הצעה של 144,000 ₪, היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.