דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/צד/2659 לשדרוג תחנת השנאה (טרפו) 24 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף 13.3 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/צד/2659 לשדרוג תחנת השנאה (טרפו) 24 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "אלקו התקנות ושירותים (1973) בע"מ", אשר סך הצעתו הכספית הינה ההצעה הנמוכה ביותר ועומדת על סך מצטבר של 2,080,310 ש"ח.​