דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/בק/ 2664 לביצוע ביקורות וייעוץ למבקר הפנימי בנושא הבטיחות והגהות בעבודה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לקבוע בטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/בק/ 2664 לביצוע ביקורות וייעוץ למבקר הפנימי בנושא הבטיחות והגהות בעבודה, זכה המציע "דר פרי- אי.אס.טי בע"מ" אשר ציון הצעתו המשוקללת (איכות+מחיר) הינה הגבוהה ביותר מבין ההצעות שהוגשו ועומד על 96.54 המחיר הכולל של ההצעה הזוכה הינו  72,500 ₪, לפי מחיר שעתי של 289 ₪ לשעת עבודה.