דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/תפ/ 2670 אספקת שירותי הדברה בחברת נמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/תפ/ 2670 לאספקת שירותי הדברה בחברת נמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע רגב הדברת מזיקים בע"מ, במחיר הצעה של 39,000 ₪ (לא כולל מע"מ) היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.​