דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 17/מח/2680 תכנון, רכישה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של רשת תקשורת אקטיבית + FIREWALL עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 17/מח/2680 לתכנון, רכישה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של רשת תקשורת אקטיבית + FIREWALL עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " בזק בינלאומי בע"מ " אשר ציון הצעתו הסופי והמשוקלל (איכות + מחיר) הינו הגבוה ביותר במכרז ועומד על 92.04 נק'. המחיר הכולל של ההצעה הזוכה לצורך התחרות הינו 1,305,456.11 $.