דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/רכ/2683 אספקת סולר, אספקת מערכת תדלוק ותחזוקת ציוד תדלוק עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף  14.4.2 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/רכ/2683 לאספקת סולר, אספקת מערכת תדלוק ותחזוקת ציוד תדלוק עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "פז חברת נפט בע"מ", אשר ציון הצעתו הסופי והמשוקלל (איכות + מחיר) הינו הגבוה ביותר מבין ההצעות שהוגשו ועומד על 96.16. המחיר למרווח השיווק ל-1,000 ליטר סולר של ההצעה הזוכה הינו  153 ₪, לא כולל מע"מ.​