דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 16/מח/2698 למתן שירותי אספקה, אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת בילניג עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 16/מח/2698 למתן שירותי אספקה, אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת בילניג עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "למ אריקסון ישראל בע"מ" בציון משוקלל סופי (איכות + מחיר) של 93.97 נק' ובמחיר הצעה של  25,441,948 ₪.