דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס': 16/תפ/2712 קבלת שירותי ייעוץ בנושאי בטיחות למהנדס הבטיחות נמלי בחברת נמל אשדוד

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לקבוע בטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס'מכרז פומבי  מס': 16/תפ/2712קבלת שירותי ייעוץ בנושאי בטיחות למהנדס הבטיחות נמלי בחברת נמל אשדוד, זכה המציע  "שלהבת מערכות מידע בע"מ" אשר ציון הצעתו המשוקללת  (איכות+מחיר) הינה הגבוהה ביותר מבין ההצעות שהוגשו ועומד על 85   המחיר הכולל של ההצעה הזוכה הינו 49,400 ₪, לפי מחיר שעתי של  247  ₪ לשעת עבודה.