דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 17 / יחצ/ 2744 למיתוג אסטרטגי עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- , חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 17 /יחצ/ 2744 "למיתוג אסטרטגי עבור חברת נמל אשדוד בע"מ", זכה המציע "רה לבנט מיתוג ואינטראקטיבי בע"מ", אשר הצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר של 87.33 ובמחיר הצעה של 200,000 ₪ לביצוע תהליך מיתוג.​