דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 18/רכ/2827 לאספקת כדי מים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף  13.4.3 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 18/רכ/2827 לאספקת כדי מים עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "ליבני מוצרי פלסטיק בע"מ", הואיל והצעתו קיבלה את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, במחיר הצעה של 253,000 ₪, לא כולל מע"מ.