דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 18/רכ/2843 לאספקת מוצרי מזון וחומרי ניקיון

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף 15.2 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 18/רכ/2843 לאספקת מוצרי מזון וחומרי ניקיון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "א.א.ע שיווק למוסדות בע"מ", הואיל והצעתו הייתה הזולה ביותר בכל אחד משני הפרקים בכתב הכמויות עליהם נערכה התחרות במכרז.​