דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ 2918/2016 לביצוע עבודות לפיתוח ואחזקת שטחי גינון בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ.

בהתאם לתקנה 21(ד) ו 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' בנ 2918/2016 לביצוע עבודות לפיתוח ותחזוקת שטחי גינון בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " אגרו גנים בע"מ", במחיר הצעה של 1,416,000 ₪ (לא כולל מע"מ) היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.