דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ- 2022/7229 עבודות בינוי, תשתית, אחזקה, שיפוץ מבנים אספקה והתקנת ריהוט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' בנ- 2972/2022 עבודות בינוי, תשתית, אחזקה, שיפוץ מבנים אספקה והתקנת ריהוט עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " איבריקה משאבי אנוש בע"מ", שנתן 7.35%
תוספת למחירון דקל ומחירון מיוחד שצורף למכרז.