דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ – 2220/2976 קבלת שירותי יעוץ קונסטרוקציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו - 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' בנ – 2976/2022 קבלת שירותי יעוץ
קונסטרוקציה עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע צ. זכות מהנדסים, אשר קיבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר של 93.3 ובהנחה כללית של 12%
בהתאם לחלופות המפורטות בסעיף 3 לטופס ההצעה הכספית.