דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 20/מח/2985 למתן שירותי פיתוח ותחזוקה במערכת CRM

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 20/מח/2985 למתן שירותי פיתוח ותחזוקה במערכת CRM עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " אלעד מערכות תוכנה בע"מ", הואיל והצעתו הייתה הזולה ביותר.​