דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי ממוכן מס' 20/מח/3012 למתן שירותי תחזוקה, פיתוח, שו"שים ואחסון של אתר האינטרנט ופורטל העובדים הארגוני של חברת נמל אשדוד בע"מ

​בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף 14.2 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 20/מח/3012 למתן שירותי תחזוקה, פיתוח, שו"שים ואחסון של אתר האינטרנט ופורטל העובדים הארגוני של חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "מלמ מערכות בע"מ", הואיל והצעתו הינה הזולה ביותר במכרז.