דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מקוון מס' 21/צד/3025 להובלת מטענים וציוד כבד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף  13.3 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 21/צד/3025  להובלת מטענים וציוד כבד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע " ציר הסעות ותיור (פסגות מינוף והובלה) בע"מ " .