דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 21/רכ/3057 לאספקת נעלי בטיחות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף  13.3 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 21/רכ/3057 לאספקת נעלי בטיחות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכתה המציעה " רינה תעשיות נעלים בע"מ ".​