דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי ממוכן מס' 21 /יחצ/ 3065 לביצוע עבודות גרפיות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 , חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי ממוכן מס' 21 /יחצ/ 3065 לביצוע עבודות גרפיות עבור חברת נמל אשדוד בע"מ זכה המציע גורג' מדיה בע"מ, שהצעתו הינה ההצעה הזולה ביותר.