דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' בנ-3085/2022 למתן שירותי תחזוקת מעליות בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף  13.3 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי  מס' בנ-3085/2022 למתן שירותי תחזוקת מעליות בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכתה המציעה "אלקטרה בע"מ".