דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 22 /בט/ 3117 לאספקה, התקנה הפעלה ותחזוקת מסכי שילוט אלקטרוני עבור חברת נמל אשדוד בע"מ


בהתאם לתקנה 21 (ד) ו- 24 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס'
22 /בט/ 3117 לאספקה, התקנה הפעלה ותחזוקת מסכי שילוט אלקטרוני עבור חברת נמל אשדוד בע"מ זכה המציע "פרו טאץ בע"מ".​