דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 22/יחצ/3119 לתכנון, עיצוב, פיתוח תוכן והקמת תצוגה במרכז המבקרים של נמל אשדוד

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים לפי סעיף  13.2 לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 22/יחצ/3119 לתכנון, עיצוב, פיתוח תוכן והקמת תצוגה במרכז המבקרים של נמל אשדוד, זכה המציע "התעשייה- תוכן עיצוב טכנולוגיה בע"מ", הואיל והצעתו קיבלה את הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר.​​