דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15/צד/2537– לאספקה והתקנת תשתיות חשמל לגשרי קירור עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 15/צד/2537 לאספקה והתקנת תשתיות חשמל לגשרי קירור עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "מנוליד חרות מערכות בע"מ", במחיר הצעה של 1,927,579 ש"ח, היות והצעתו הייתה הזולה ביותר.