דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15/מח/2575 למתן שירותי אינטרנט , כולל גלישה,דוא"ל, גישה מרחוק ואירוח עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

​בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לקבוע בטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי מס' 15/מח/2575 למתן שירותי אינטרנט, כולל גלישה, דוא"ל, גישה מרחוק ואירוח עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "בזק בינלאומי בע"מ", אשר ציון הצעתו הסופי והמשוקלל (איכות + מחיר) הינו הגבוה ביותר מבין ההצעות שהוגשו ועומד על 99.25 . המחיר הכולל של ההצעה הזוכה הינו: 3,377,520 ₪