דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי מס' 15/בט/ 2606 למתן שירותים בתחום אבטחת מידע וסייבר למחלקת הביטחון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

בהתאם לתקנה 21 (ד) ו-24 א' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי במכרז פומבי 15/בט/ 2606 למתן שירותים בתחום אבטחת מידע וסייבר למחלקת הביטחון עבור חברת נמל אשדוד, זכתה חברת אינטגריטי יעוץ וניהול סיכונים בע"מ, היות והצעתה הייתה הזולה ביותר על סך של 117 ₪ לשעת עבודה.