דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי 15 /מנ/ 2611 למתן שירותי קלדנות ותמלול ישיבות דירקטוריון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

 

בהתאם לתקנה 21(ד) ו- 24(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, ועל פי סמכותה של ועדת המכרזים בהתאם לקבוע בטופס הפניה לקבלת הצעות במכרז שבנדון, חברת הנמל מודיעה בזאת כי מכרז פומבי 2611/מנ/15 למתן שירותי קלדנות ותמלול ישיבות דירקטוריון עבור חברת נמל אשדוד בע"מ, זכה המציע "TRUE TYPE", אשר ציון הצעתו הסופי והמשוקלל (איכות + מחיר) הינו הגבוה ביותר מבין ההצעות שהוגשו ועומד על 97.94 המחיר הכולל של ההצעה הזוכה הינו: 72,800 ש"ח.