דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הליך מס' 01/19 לאספקת שירותים שונים לאוניות (לאשינג/ניקיון ספנות/איסוף מטענים/פתיחת מכולות) בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מעוניינת ליתן הרשאה לאספקת שירותים שונים לאוניות (לאשינג/ניקיון ספנות / איסוף מטענים / פתיחת מכולות) בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל, הכל כמתואר במסמכי ההרשאה (להלן: "השירותים" או "העבודות").

 

ללהלן מסמכי ההליך​

 1. טופס הצעת המציע
 2. טופס פנייה לקבלת הצעות
 3. צרופה 1 – אישור רו"ח / עו"ד בדבר זכויות חתימה
 4. צרופה 2 – אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים
 5. צרופה 3 – תצהיר בדבר ניגוד עניינים
 6. חוזה ההרשאה
 7. נספח א' + נספח בטיחות לקבלן
 8. נספח ב' – ביטוח
 9. נספח ג' – איכות הסביבה
 10. נספח ד' – העסקת קבלני משנה
 11. נספח ה' – תצהיר  בעל ההרשאה
 12. פרסום