דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הליך מס' 01/22 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים (אספקה טכנית ותיקוני ציוד) לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מעוניינת ליתן הרשאה לאספקת שירותים שונים (אספקה טכנית ותיקוני ציוד) לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל, הכל כמתואר במסמכי ההרשאה (להלן: "השירותים" או "העבודות").

הליך זה מופנה לכל חברה ו/או גורם המספק, או מבקש לספק, שירותים שונים (אספקה טכנית ותיקוני ציוד) לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל, כהגדרתם בסעיף 1 בטופס הפנייה לקבלת הצעות (המצורף למסמכי הליך זה), והעומדים בכל התנאים האחרים המפורטים במסמכי הליך זה.

להלן מסמכי ההליך: