דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הליך מס' 07-17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שמנים לכלי שיט בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כביש

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מעוניינת ליתן הרשאה לאספקת שמנים לכלי שיט העוגנים בנמל אשדוד באמצעות מיכליות כביש תמורת דמי הרשאה שנתיים אשר יועברו לחברת הנמל, הכל כמתואר במסמכי ההרשאה (להלן: "השירותים" או "העבודות").

 

להלן רשימת מסמכי ההליך:

 1. חוזה הרשאה
 2. טופס הצעת מציע
 3. טופס פנייה לקבלת הצעות
 4. נספח א – בטיחות
 5. נספח ב' – ביטוח
 6. נספח ג'  - ערבות
 7. נספח ד' – איכות הסביבה
 8. נספח ה' – העסקת קבלני משנה
 9. נספח ו' – תצהיר בעל ההרשאה
 10. נספח ז' – שמירת סודיות
 11. צרופה 1 – אישור רוח בדבר זכויות חתימה
 12. צרופה 2 – עובדים זרים ושכר מינימום
 13. צרופה 3 – ניגוד עניינים
 14. פרסום
 15. נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד