דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הליך 08/17 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת צידה טרייה לאניות הפוקדות את נמל אשדוד לספקים שעסקיהם ממוקמים מחוץ לנמל אשדוד

 

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מעוניינת ליתן הרשאה לאספקת צידה טרייה בלבד לאניות הפוקדות את נמל אשדוד לספקים שעסקיהם ממוקמים מחוץ לנמל אשדוד תמורת דמי הרשאה שנתיים אשר יועברו לחברת הנמל, הכל כמתואר במסמכי ההרשאה (להלן: "השירותים" או "העבודות").

 

 • הבהרה להליך 08/17
 •  

  1. חוזה הרשאה
  2. טופס הצעת מציע
  3. טופס פנייה לקבלת הצעות
  4. נספח א – בטיחות
  5. נספח ב' – ביטוח
  6. נספח ג' - ערבות
  7. נספח ד' – איכות הסביבה
  8. נספח ה' – שמירת סודיות
  9. נספח ו' – העסקת קבלני משנה
  10. נספח ז' – תצהיר בעל ההרשאה
  11. צרופה 1 – אישור רוח בדבר זכויות חתימה
  12. צרופה 2 – עובדים זרים ושכר מינימום
  13. צרופה 3 – ניגוד עניינים
  14. פרסום
  15. נספח בטיחות לקבלן המבצע עבודות בחברת נמל אשדוד