דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא הקצאת רציפים לאוניות מכולה בהסכמי חלונות קבועים (הסכמי שירות)

כללי

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") בוחנת את דרישות השוק בעניין התקשרות בהסכמי חלונות קבועים, במכולות בלבד, בחלק מרציפי הנמל (הסכמי שירות).

לצורך כך, מעוניינת חברת הנמל בקבלת מידע מחברות ספנות, בעלי אוניות וסוכני אוניות.

המידע הנדרש

מבלי שהדבר יהווה התחייבות מצידה, מזמינה חברת הנמל חברות ספנות, בעלי אוניות וסוכני אוניות להעביר אליה מידע בכתב כמפורט להלן:

 1. פרטי הגוף המשיב –  שם חברת הספנות, שם בעל האוניה ושם הסוכן המייצג, מקום משרדי החברה וכן פרטי איש הקשר אצל המשיב לרבות תפקידו, דרכי ההתקשרות עימו וכל מידע רלוונטי נוסף שהמשיב ימצא לנכון.

  ככל שהמשיב הינו סוכן אוניה, עליו לצרף למענה אישור חברת הספנות ו/או בעלי האוניה כי הינו מוסמך מטעמם למסור המידע האמור בפניה זו.

 1. מידע מפורט על פעילות הגוף המשיב בעניין:

  א.  פרטים על קו ההפלגה -
  הערה: אם למשיב יותר מקו הפלגה אחד, יש להשיב על הפרטים דלהלן עבור כל קו בנפרד.

  שם הקו, מסלול הקו, סל האוניות בקו לרבות: שם האוניה, אורך האוניה, רוחב האוניה, שוקע מירבי, כמות המכולות המרבית שהאונייה יכולה לשאת בכול מסע, מספר מחסנים באונייה, סידור המטען המיועד לנמל אשדוד במחסנים (חברת הנמל דורשת סידור של לפחות שני מחסנים באשדוד, על מנת לאפשר עבודה בו זמנית של לפחות שני מנופים). 

  ב. פרטים על נפח פעילות שנתי צפוי לשנת 2009 עבור כל קו הפלגה

  יבוא, יצוא, שטעון, ריקות, קירור, OOG, נפח פעילות צפוי לפקידה (מספר פעולות כולל, רצוי לפרט עפ"י חלוקה).
  [הערה: נפח הפעילות המבוקש הוא ביחידות של Movements ולא ביחידות של  TEU's].

  ג. לוח זמנים מועדף לחלון, לכל קו

  עדיפות ראשונה: הגעה ביום _________  בשעה __________

  עדיפות שנייה:    הגעה ביום _________  בשעה __________

  ד. הערות ובקשות מיוחדות וכל מידע רלוונטי נוסף שהמשיב ימצא לנכון.

אופן הגשת מענה לבקשה

את כל המידע האמור לעיל, יש להגיש בנוסח המפורט כנספח א' לבקשה זו (אם למשיב יותר מקו הפלגה אחד, יגיש מענה נפרד עבור כל קו בנוסח המצ"ב), עד ליום 15.9.08 לתיבת ההצעות שבמדור רכש, בקומה א' של בניין מחלקת ציוד בחברת הנמל.

לא תתקבלנה פניות לאחר מועד זה.

לשאלות והבהרות בעניין בקשה זו, ניתן לפנות לד"ר יהודה היימליך, מנהל פיתוח עסקי ואיכות הסביבה בחברת הנמל, בטלפון: 08-8517339 ו/או בדוא"ל:  [email protected].

מוצהר ומודגש במפורש, כי בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסוף מידע  והיא אינה בגדר מכרז פומבי ואין בכך כדי לחייב את חברת הנמל בכל עניין שהוא; כמו כן, אין בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של חברת הנמל להמשיך ו/או לפעול בהליך בנושא דנן.

בנוסף, בקשה זו אינה מהווה התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת בין חברת הנמל לבין מי מהגופים המשיבים.

עם זאת, חברת הנמל שומרת על זכותה להשתמש במידע אשר יתקבל לפי בקשה זו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יצוין, כי אם תחליט חברת הנמל להמשיך בשלבים הבאים של הליכי ההתקשרות ו/או לקיים הליך כלשהו בעתיד, תהיה רשאית חברת הנמל לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה.

חברת הנמל שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, לגופים שהשיבו ל- RFI זה, בבקשה להשלמת מידע והבהרות.

חברת הנמל רשאית, בכל עת, לדחות את המועד האחרון להגשת המידע וכן לשנות הוראות ותנאים הנוגעים להליך זה, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט.