דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תחזוקה שנתית ותיקונים ליחידות קירור ולמערכות מיזוג אויר

מכרז פומבי מס'  2007 /צד/ 1021

הודעה מס' 1

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל"), מעוניינת לקבל הצעות לאספקת שירותי תחזוקה שנתית ותיקונים ליחידות קירור ולמערכות מיזוג אוויר מסוגים שונים וכן להתקנה של יחידות מיזוג אוויר וכל זאת במנופים ובגוררות של חברת הנמל וכמתואר במסמכי המכרז (להלן "שירותים").

 1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
  רשאי להגיש הצעה למכרז מי שמתקיימים בו, במועד הגשת ההצעה, במצטבר, התנאים הבאים:
  1.1   במהלך השנים 2004-2006 המציע ביצע עבודות תחזוקה  ותיקונים ביחידות מיזוג אויר אצל שלושה  (3) מזמינים לפחות, בכל שנה, בהיקף כספי של לפחות 150,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לשנה אצל כל מזמין; וגם

  1.2   המציע בעל אישור תקף לתקן ISO 9001:2000 ו/או 9002:2000 ISO בתחום מתן שירות אחזקה והתקנה למערכות מיזוג אויר וקירור ממכון המוסמך ליתן הסמכות לתקן בישראל; וגם

  1.3   המציע רשום אצל  רשם הקבלנים בענף 170 - מתקני מיזוג אוויר קבוצה א- 1 ;  וגם

   1.4  המציע העסיק לפחות חמישה (5) עובדים ( ביחסי עובד/מעביד) במשך השנים 2004-2006;  וגם 

  1.5   המציע מעסיק עובד אחד לפחות, בעל תעודת "טכנאי מיזוג אוויר", בעל ניסיון מוכח, נכון  
         למועד הגשת ההצעה, של חמש (5) שנים לפחות במתן השירותים למתקני מיזוג אויר; וגם

  1.6   המציע מעסיק עובד אחד לפחות בעל תעודת חשמלאי מוסמך, בעל ניסיון מוכח, נכון  
         למועד הגשת ההצעה, של שלוש (3) שנים לפחות במתן השירותים למתקני מיזוג אויר; וגם

  1.7  בחזקתו של המציע בית מלאכה אשר במסגרתו מספק המציע השירותים; וגם

  1.8   לבית המלאכה, במועד הגשת ההצעה או לכל המאוחר ביום חתימת החוזה, רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968; וגם

  1.9   המציע ביצע בשנים  2004-2006 לפחות שתי (2) עבודות בגובה 20 מ' לפחות ; וגם  

  1.10 המציע צרף להצעה מטעמו אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, 
         כמפורט במסמכי המכרז ; וגם

  1.11   להצעת המציע צורפה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מסוייגת, 
           להבטחת  קיום הצעתו במכרז בסך 30,000  ₪ (שלושים אלף שקלים חדשים), בתוקף עד
           ליום  10/03/2008; וגם

  1.12 המציע השתתף בסיור קבלנים ורכש את טפסי המכרז;

  למען הסר ספק מובהר בזאת, במפורש, כי על המציע להוכיח כי הוא עצמו עומד בתנאים המצטברים המפורטים בפסקאות 1.12-1.1 לעיל, וחברת הנמל לא תאפשר ייחוס היתרים, רישיונות או אישורים וכיוצ"ב הנדרשים לשם עמידה בתנאי הסף לכל גוף או אדם אחר שאינו המציע, לרבות חברה-אם, חברות בנות או כל גוף או אדם הקשור באופן כלשהו במציע.

 2. סיור מציעים נוסף, אשר השתתפות בו חובה למציעים שלא השתתפו בסיור שהתקיים בתאריך 2/12/2007, יערך  ביום ד'  19/12/2007, בשעה 11:30 ויצא מחדר דיונים בקומה א', בבניין מחלקת ציוד בנמל אשדוד.

 3. תקופת ההתקשרות המוצעת הינה לשנה אחת. לחברת הנמל, זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות שאורך כל אחת מהן לא יעלה על 12 חודשים.

 4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 650  ש"ח (כולל מע"מ), אותם יש לשלם במדור הנהלת חשבונות בבניין המנהלה בנמל אשדוד. תשלום זה לא יוחזר.
  עם הצגת אישור התשלום, ימסרו למציע טופסי המכרז בחדר מספר 110, בקומת קרקע, בניין מחלקת ציוד, החל מיום 28/11/2007 שעה 08:00.

 5. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 24/12/2007  שעה:  12:00.
  את ההצעות יש להגיש, לתיבת המכרזים אשר במדור רכש, קומה א' בבניין מח' ציוד בנמל אשדוד.

 6. חברת הנמל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

 7. חברת הנמל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם מציע אחד או יותר למתן השירותים והכל על פי שיקוליה וצרכיה.

 8. הסברים נוספים: 
  לקבלת מידע נוסף  ניתן לפנות בכתב בלבד, עד לתאריך 20/12/2007, לרמ"ח ציוד- דני גת בפקס מס':   08-8517408.