דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז למכירה ופינוי של פסולת מתכת - מס' 08/נכ/2043

 
 1. חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מעוניינת לקבל הצעות לרכישת פסולת מתכת (ברזל ונחושת)  (להלן: "הטובין") ופינוייה משטח חברת הנמל, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:
  רשאי להשתתף במכרז כל מציע, שמתקיימים בו, במועד הגשת ההצעה, במצטבר, התנאים הבאים:

  2.1 המציע הינו בעל משאית מנוף חופן ציפורניים; וגם

  2.2 להצעת המציע צורפו אישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976,כמפורט במסמכי המכרז; וגם 

  2.3 להצעת המציע צורפה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מסוייגת להבטחת קיום הצעתו במכרז, בסך 10,000 ₪ בתוקף   עד ליום 31/12/2008 ; 

  למען הסר ספק מובהר בזאת, במפורש , כי על המציע, לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים בפסקאות 2.1-2.3 לעיל, וחברת הנמל לא תאפשר ייחוס היתרים ורישיונות, תנאים ואישורים וכיוצ"ב הנדרשים לשם עמידה בתנאי הסף לכל גוף או אדם אחר שאינו המציע, לרבות חברה-אם, חברות בנות או כל גוף או אדם הקשור באופן כלשהו במציע.
  י
 3. תקופת ההתקשרות המוצעת הינה לשנה אחת.

  לחברת הנמל, זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 תקופות נוספות, שאורך כל אחת מהן לא יעלה על 12 חודשים.
  י
 4. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרד רמ"ד רכש, בבניין מחלקת ציוד, במרכז הטכני החדש,(קומה א') נמל אשדוד  , החל מיום 4/9/2008 בין השעות 8:00-16:00.
  י
 5. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ד',  ה-  24/9/2008 ,  שעה 12:00.
  את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, המצויה בבניין רכש, במרכז הטכני החדש(קומה א'), בחדר רמ"ד רכש,בנמל אשדוד .
 6. חברת הנמל אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן, חברת הנמל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעות המציעים, חלקן או כולן, לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש למכירת הטובין. 
  י
 7. לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות, בכתב בלבד, למתאמת התקשרויות, גב' אורית כהן,  עד ליום 18/9/2008 שעה 12:00, בפקס מס': 08-8590950.
  י
 8. יובהר למען הסר ספק, כי בכל מקרה של סתירה בין תוכן מודעה זו לתוכן מסמכי המכרז, יגבר תוכנם של האחרונים.